Παραδοτέα

Παραδοτέα του Έργου

Π1.1: Τεχνική έκθεση «Προδιαγραφές Συστήματος»
Π1.2: Τεχνική έκθεση «Αρχιτεκτονική Συστήματος» (M6)

Π2.1: Τεχνική ‘Έκθεση «Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές συστήματος αισθητήρα επιτάχυνσης και αιτιολόγηση της επιλογής των θέσεων παρακολούθησης»
Π2.2: Τεχνική Έκθεση «Επιλογή MEMS προς ενσωμάτωση στο σύστημα»
Π2.3: Τεχνική Έκθεση «Έλεγχος της συμπεριφοράς του αισθητήρα σε συνθήκες εργαστηρίου»
Π2.4: Τεχνική Έκθεση αιτιολόγησης της επιλογής των υπό παρακολούθηση υποδομών και παράδοση ψηφιακής βάσης δεδομένων

Π3.1: Τεχνική Έκθεση «Προδιαγραφές- Σχεδιασμός και επιλογή δεδομένων SAR»
Π3.2: Τεχνική Έκθεση«Τεχνική συμβολομετρίας – ανανεωμένη μεθοδολογία επεξεργασίας»
Π3.3: Τεχνική ‘Έκθεση «Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές του ανακλαστήρα»
Π3.4: Τεχνική ‘Έκθεση «Σχεδίαση και υλοποίηση κατασκευής ανακλαστήρα»
Π3.5: Τεχνική ‘Έκθεση «Εκτίμηση των μεθόδων μέτρησης της θερμικής διαστολής/συστολής»

Π4.1: Τεχνική ‘Έκθεση «Προδιαγραφές και σχεδιασμός θέσεων υλοποίησης δικτύου GNSS»
Π4.2: Τεχνική ‘Έκθεση «Αναβάθμιση υφισταμένων δικτύων GNSS»
Π4.3: Τεχνική Έκθεση «Θεωρητικά στοιχεία για το μοντέλο παραμόρφωσης (Strain) με τον Προσδιορισμό του Ρυθμού της Εδαφικής Κίνησης»

Π5.1: Αναλυτική Έκθεση της βιβλιογραφίας
Π5.2: Τεχνική Έκθεση «Μεθοδολογία και αποτελέσματα της λήψης και της ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων»
Π5.3: Τεχνική Έκθεση για τα ΑΓΔ
Π5.4: Τεχνική Έκθεση λειτουργίας νέων αλγορίθμων

Π6.1: Τεχνική Έκθεση «Σχεδιασμός της Αρχιτεκτονικής του συστήματος»
Π6.2: Τεχνική Έκθεση «Υλοποίηση της Οπίσθιας Υποδομής»
Π6.3: Τεχνική Έκθεση «Εξαγωγή χαρακτηριστικών και χωρο-χρονική ανάλυση μέσω μηχανικής μάθησης»
Π6.4: Τεχνική Έκθεση και first prototype «Εμπρόσθια διεπαφή του χρήστη»
Π6.5: Τεχνική Έκθεση «Ανάπτυξη και εργαστηριακός έλεγχος ανακλαστήρα – αποτελέσματα»
Π6.6: Τεχνική Έκθεση και πλήρες πρωτότυπο σύστημα «Ολοκλήρωση στη σχεδίαση, κατασκευή και έλεγχος του συστήματος «as a whole» – αποτελέσματα»

Π7.1: Τεχνική ‘Έκθεση «Σύνταξη σχεδίου πιλοτικής ενοργάνωσης»
Π7.2: Τεχνική ‘Έκθεση «Εγκατεστημένο σύστημα MEMS επιταχυνσιομέτρων»
Π7.3: Τεχνική ‘Έκθεση «Μονογραφίες σταθμών παρακολούθησης GNSS»
Π7.4: Τεχνική ‘Έκθεση «Εγκατεστημένο σύστημα συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο μετρήσεων της εδαφικής κίνησης με χρήση τεχνολογίας GNSS»
Π7.5: Τεχνική ‘Έκθεση «Εγκατεστημένο σύστημα ανακλαστήρων και μεθοδολογίες συμβολομετρίας & δημιουργία 3D city model ακριβείας»
Π7.6: Τεχνική ‘Έκθεση «Αξιολόγηση των μετρήσεων – Διάχυση δεδομένων, web»

8.1: Μελέτη Σκοπιμότητας και ανάλυση αγοράς

Π9.1 : Περιγραφή από τη συμμετοχή σε δυο εμπορικές εκθέσεις και αποτελέσματα

Π10.1: Τεχνική Έκθεση «Διαδικασίες για τη μελέτη πιστοποίησης ανακλαστήρα – ευρεσιτεχνία, πατέντα»

Επικοινωνία

Πολιτική Απορρήτου

Website created by

All Rights Reserved © 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο